Home  »  Algemene voorwaarden

Overige zoekresultaten:

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen

Neem vrijblijvend contact met ons op als u een vraag aan ons wilt stellen.
088 - 2003535
Stuur ons een email

Bel mij terug

Algemene Voorwaarden

DrukwerkConcurrent B.V. staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 60489251

Algemene voorwaarden van DrukwerkConcurrent B.V. gevestigd in Doetinchem (hierna verkort aan te duiden als: DWC)

1. Definities

Met “klant” wordt hierna bedoeld: de afnemer van goederen en diensten van DWC
Met de term “schriftelijk” wordt bedoeld: een vastlegging via internet, e-mail of per brief.

2. Toepassing van deze voorwaarden en uitsluiting, toepassing voorwaarden van de klant

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van DWC en op alle overeenkomsten tussen de klant en DWC. Algemene voorwaarden die door de klant worden gehanteerd, zijn van toepassing uitgesloten.

Let op!
Aangezien drukwerk een "maat product" is, is het herroepingsrecht niet van toepassing op de verkoop aan zowel bedrijven als consumenten. Dit is eveneens van toepassing op cadeaubonnen.

3. Aanbieding, totstandkoming van een overeenkomst

De overeenkomt tussen de klant en DWC komt niet reeds tot stand doordat de klant opdracht geeft n.a.v. een aanbod van DWC, maar pas doordat DWC de opdracht van de klant schriftelijk bevestigt (“opdrachtbevestiging”).
Aanbiedingen van DWC zijn dan ook niet bindend in die zin, dat zij nog slechts door de klant behoeven te worden aanvaard om een overeenkomst tot stand te brengen.

4. Annulering 

Wil de klant de met DWC gesloten overeenkomst annuleren, dan dient hij DWC een schriftelijk bericht van annulering te sturen. De annulering heeft pas effect, nadat het annuleringsbericht door DWC schriftelijk is bevestigd. 
De klant kan niet meer annuleren nadat DWC aan de klant de statusvermelding “in druk” heeft gestuurd.

Na annulering brengt DWC bij de klant altijd een bedrag van € 25,- wegens kosten in rekening en de werkelijke tot dan gemaakte kosten indien die meer dan € 25,- belopen. 

5. Opmaak en specificaties van het drukwerk en verantwoordelijkheid daarvoor

5.1 Tijdens en/of na het bestelproces waaruit de overeenkomst volgt, geeft DWC de klant zowel op de site als schriftelijk bericht dat hij de gewenste opmaak van het drukwerk kan opsturen naar DWC. Dat opsturen gebeurt volgens de procedure en specificaties (hierna gezamenlijk: “aanleverspecificaties”) die staan vermeld op de website DrukwerkConcurrent.nl. Een toezending, niet volgens de aanleverspecificaties aangeleverd, hoeft DWC niet te aanvaarden. 
Fouten, afwijkingen of storingen die zich voordoen bij het (elektronisch) opsturen van de opmaak, zijn uitsluitend het risico van de klant. DWC heeft daarvoor geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid. 

5.2 De klant kan ervoor kiezen dat DWC een controle uitvoert nadat de bestanden met de opmaak zijn opgestuurd (“controle bestanden”). In dat geval gaat DWC na of de opgestuurde bestanden voldoen aan de technische eisen voor drukken en controleert DWC de bestanden op conformiteit met de aanleverspecificaties. DWC beoordeelt in het kader van de “controle bestanden” niet of het aangereikte bestand onjuistheden of vergissingen bevatte, in tekst, creativiteit of kleur e.d. 

5.3 De klant houdt rekening met het feit dat kleuren – van drukwerkproducten en opmaakbestanden - zoals weergegeven in een eigen print-out van de klant of zoals getoond op een beeldscherm bij de klant, in zekere mate zullen afwijken van de kleur van het drukwerk na productie. Een dergelijke afwijking geeft de klant geen aanspraak wegens tekortkoming.
Een objectief bepaalde standaardkleur geldt alleen als dat is vastgelegd in de opdrachtbevestiging.

Afwijkingen tot 5% in formaat zijn toegestaan en geven de klant geen aanspraak wegens tekortkoming. De afwijking wordt bepaald door vergelijking (i) in geval van “controle bestanden”: met het bestand zoals door DWC ontvangen en (ii) in andere gevallen: met het afdrukvoorbeeld in PDF. 
Ook indien een standaardkleur geldt is een afwijking van toegestaan.

Geringe afwijkingen in kwaliteit en gramgewicht van het papier zijn toegestaan. Als maatstaf gelden de tolerantienormen volgens de algemene verkoopwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren.
De klant kan die voorwaarden raadplegen op de website DrukwerkConcurrent.nl en ze worden de klant op verzoek kosteloos toegestuurd door DWC.

6. Prijs, betaling

6.1 Voor de vraag welke prijs en betalingswijze zijn overeengekomen, is uitsluitend bepalend wat er staat in de opdrachtbevestiging. Opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders aangegeven. De overeengekomen prijs is franco afleveradres, mits dit een adres in Nederland is, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging.

6.2 Is vooruitbetaling afgesproken, dan wordt de opdracht pas uitgevoerd nadat de klant het volledige bedrag heeft betaald. Niettemin kan DWC kosten die zij maakte voordat betaling werd ontvangen, in rekening brengen in geval van annulering.

Is betaling op rekening afgesproken, dat zal klant het factuurbedrag betalen binnen 14 dagen na factuurdatum. DWC kan in dit geval vooruitbetaling of betaling onder rembours vragen indien DWC (naderhand) reden heeft te vrezen dat betaling op rekening niet tijdig zal geschieden.

6.3 Kosten van girale betaling zijn voor de klant. De klant heeft niet het recht om de verplichting tot betaling te verrekenen met een vordering op DWC.

6.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de klant automatisch in gebreke. DWC heeft dan aanspraak op vergoeding van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a BW) met ingang van de dag waarop uiterlijk betaald had moeten worden. Ook heeft DWC aanspraak op vergoeding van kosten van incasso. Die kosten worden gesteld op 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,- maar DWC heeft aanspraak op vergoeding van een hoger bedrag indien de werkelijke kosten hoger zijn. 

6.5 Bij betaling via AfterPay gaat u akkoord met de algemene voorwaarden: http://www.afterpay.nl/page/consument-betalingsvoorwaarden

7. Levering, risico tijdens vervoer

7.1 Levering aan de klant binnen Nederland geschiedt binnen kantooruren 09.00-18.00 uur op werkdagen, via een passend vervoer in opdracht van DWC. Daarbij wordt het drukwerk op de gebruikelijke wijze verpakt. 

7.2 De kosten van het vervoer naar een afleveradres binnen Nederland zijn voor DWC, tenzij anders is aangegeven in de opdrachtbevestiging. Het risico van verlies of beschadiging van het drukwerk tijdens het vervoer ligt evenwel altijd volledig bij de klant, vanaf afgifte aan de vervoerder. De klant zal de vervoerder moeten aanspreken wegens schadevergoeding bij verlies en beschadiging. 
Afwijkende afspraken over vervoer en/of verpakking verbinden DWC alleen indien ze schriftelijk door DWC werden aangegaan.

7.3 In de door DWC opgegeven levertijden wordt gerekend vanaf het moment dat de bestelling in druk is genomen volgens de statusvermelding door DWC. De levertijden die DWC opgeeft zijn een indicatie; zij houden geen zogenaamde “fatale termijn” in die leidt tot aansprakelijkheid van DWC bij overschrijding. Er geldt alleen een fatale termijn indien DWC die verplichting schriftelijk heeft aanvaard, met uitdrukkelijke aanduiding dat het een fatale termijn is.

Overschrijding van de indicatieve levertermijn, verleent de klant geen aanspraken wegens tekortkoming. Wordt een indicatieve levertermijn met meer dan 30 dagen overschreden, dan kan de klant de order schriftelijke annuleren. In afwijking van artikel 4 geldt dan dat de annulering niet tot enige kosten voor de klant kan leiden. 

7.4 Kan geen aflevering plaatsvinden om redenen die bij de klant liggen, dan wordt nog één keer zonder kosten een bezorging gedaan. 
De levertermijn wordt verlengd met de vertraging die dan optreedt, ook een fatale levertermijn. Lukt het dan weer niet om de goederen af te geven, dan zal DWC de goederen voor rekening van de klant beschikbaar houden, tot nader order, maar maximaal 30 dagen. Binnen die 30 dagen kan de klant alsnog geleverd krijgen, tegen betaling van de kosten van opslag en (her)levering. Zijn de 30 dagen verstreken, dan kan DWC zich van de goederen ontdoen, voor rekening van de klant. 
De koopprijs wordt verschuldigd na eerste aanbieding. De koopprijs blijft verschuldigd als DWC zich van de goederen ontdoet.

8. Waartoe de overeenkomst DWC verplicht, reclame

8.1 DWC zal het drukwerk leveren met de specificaties en hoedanigheden zoals weergegeven in de opdrachtbevestiging, met inachtneming van hetgeen daarover in deze algemene voorwaarden is bepaald, bijvoorbeeld over toegelaten afwijkingen. 
DWC staat er alleen voor in dat het drukwerk in algemene zin geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is. DWC geeft geen garantie dat het drukwerk geschikt is voor enige bijzonder doel, in het algemeen of een bijzonder doel dat de klant voor ogen heeft. Het maakt daarbij niet uit of de klant dit bijzondere doel aan DWC heeft medegedeeld.

8.2 Afwijkingen in aantallen zijn toegestaan als de afwijking blijft binnen 10% van het aantal volgens de opdracht. Binnen die marge wordt het meerder niet in rekening gebracht en zal het mindere niet worden verrekend.

8.3 De klant zal binnen acht dagen na levering nagaan of het geleverde voldoet aan de overeenkomst. Dit betreft in ieder geval: aantal, opmaak, kleurstelling en andere uiterlijk waarneembare aspecten. Reclame van de klant op de hier bedoelde punten dient per aangetekende brief aan DWC te worden doorgegeven, binnen de gestelde termijn. 
Reclame over andere aspecten dan hiervoor bedoeld, moet de klant binnen acht dagen na ontdekking per aangetekende brief aan DWC doorgeven. 
Het heeft de voorkeur dat de klant het reclamatieformulier gebruikt, te vinden op de servicepagina op DrukwerkConcurrent.nl

De klant kan niet meer reclameren als drie maanden zijn verstreken na de levering.

Bij iedere reclame moet nauwkeurig opgave worden gedaan van de klacht, onder bijsluiting van circa 30 exemplaren van het drukwerk waarover wordt gereclameerd. Werd inmiddels een factuur ontvangen, dan moet ook een kopie van de factuur worden meegestuurd. 
Na ontvangst van een tijdige reclame volgens de juiste procedure, zal DWC met bekwame spoed de klacht onderzoeken en contact opnemen met de klant.

8.4 Wordt de termijn voor reclame overschreden, dan heeft DWC het recht om de klacht af te wijzen en is DWC niet aansprakelijk voor de betreffende tekortkoming.

8.5 Als DWC de reclame van de klant als juist heeft aangemerkt, zal de klant op eerste verzoek van DWC het betreffende drukwerk aan DWC retourneren. De vervoerskosten zijn dan voor rekening van DWC.
Indien de klant het drukwerk ongevraagd retourneert zijn de vervoerskosten voor rekening van de klant, ongeacht of de reclame volgens DWC terecht was of niet.

8.6 De klant kan niet reclameren over drukwerk indien het drukwerk door de klant normaal wordt gebruikt of indien sprake is van onjuiste opslag of gebruik.

8.7 Indien de klant terecht reclameert over het drukwerk, heeft DWC de verplichting maar ook het recht om, met herstel van de tekortkoming, het drukwerk opnieuw te leveren of het ontbrekende aanvullend te leveren. Die (her)levering zal geschieden met bekwame spoed. De klant heeft geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
Als herlevering bezwaarlijk is voor DWC, kan DWC kan er voor kiezen om de opdracht te ontbinden en de koopprijs te crediteren. 

9. Beperking van aansprakelijkheid van DWC

9.1 De aansprakelijkheid van DWC in verband met de levering van drukwerk aan de klant – zowel de aansprakelijkheid uit overeenkomst als die volgens de wet – is beperkt, zoals hierna aan te gegeven. 

9.2 In geval van tekortkoming geldt het bepaalde in 8.7, maar heeft de klant geen aanspraak op ontbinding of beëindiging van de overeenkomst. De klant heeft in dat geval geen (verdere) aanspraken jegens DWC.

9.3 DWC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, van de klant of van derden. Onder indirecte schade of gevolgschade wordt onder andere verstaan: reputatieschade, verlies aan goodwill, omzet/winstderving. 

De aansprakelijkheid van DWC is altijd beperkt tot het factuurbedrag inclusief BTW van de opdracht waarin de aansprakelijkheidstelling door de klant of de derde haar oorzaak vindt. Betreft de (oorzaak van) aansprakelijkstelling een deellevering, dan wordt het aansprakelijkheidsmaximum bepaald door de waarde van dat onderdeel van de opdracht.

9.4 De beperking van aansprakelijkheid vervalt bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van de leiding binnen DWC, maar niet bij opzet of aan opzet grenzende grove schuld van personeel, hulppersonen of leveranciers van DWC.

9.5 DWC is niet aansprakelijk voor de aspecten van de levering waarvoor de klant zelf de verantwoordelijkheid heeft of het risico draagt. Dit betreft onder andere de opmaak die door de klant werd goedgekeurd zoals bepaald in 5.2.
DWC is ook niet aansprakelijk voor aspecten die vallen binnen de afwijkingen die toelaatbaar zijn zoals elders in deze voorwaarden bepaald. 

9.6 De klant zal DWC vrijwaren en schadeloosstellen, als DWC wordt aangesproken door een derde in verband met geleverd drukwerk en het betreffende manco, in de verhouding tussen de klant en DWC, niet voor rekening of risico van DWC komt maar van de klant. Het kan dan ook gaan om overschrijding van een aansprakelijkheidsmaximum.

10. Eigendomsvoorbehoud 

DWC blijft eigenaar van geleverd drukwerk totdat de klant alle verplichtingen jegens DWC heeft voldaan die voortvloeien uit de betreffende levering van drukwerk of uit overeenkomstige transacties die partijen met elkaar hebben gedaan en zullen doen.
De klant kan het drukwerk, waarvan de eigendom door DWC wordt voorbehouden, gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De klant is niet bevoegd om deze zaken te vervreemden of daarop een recht van zekerheid te vestigen ten behoeve van derden.

11. Inbreuk op rechten van derden

De klant staat er jegens DWC voor in dat de opmaak van het drukwerk, zoals bepaald door de klant, geen inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder het auteursrecht van derden.
De klant vergoedt DWC alle schade en nadeel die DWC lijdt indien en doordat het door DWC geproduceerde drukwerk inbreuk maakt op rechten van derden. De klant vrijwaart DWC tegen aanspraken van derden op dit punt. 

DWC heeft het recht om kopieën te maken en te behouden van de opmaak, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst met de klant. 

12. Overmacht

Partijen zijn niet aansprakelijk wegens tekortkoming indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt aan de zijde van DWC in ieder geval verstaan: oorlog, onrusten en vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbrekingen van transportmogelijkheden, storingen in het bedrijf, in- en uitvoor beperkingen of verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale overheidsinstanties. 
Voor zover dat van toepassing kan zijn, is ook sprake van overmacht aan de zijde van DWC indien de hiervoor bedoelde omstandigheden zich voordoen bij hulppersonen of toeleveranciers van DWC.

13. Toepasselijk recht en geschillen

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden ter beslissing voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, die bij uitsluiting bevoegd is.€10,- korting krijgen?
schrijf je in voor de wekelijkse nieuwsbrief
USP Topkwaliteit drukwerk
USP 15+ jaar ervaring
USP Voordelig
USP Bezorging binnen 24 uur
USP Altijd GRATIS verzending
USP 100% tevredenheidsgarantie
USP Hulp bij opmaak